Prihlasovanie: online na www.dogshow.sk

UZÁVIERKA : 09.09.2019

ROZHODCOVIA:

p. Gabriela Ridarčíková /SK

p. Jaroslav Matyáš /SK

p. Zuzana Mikolková - Betinská /SK - súťaže Dieťa a pes
a Junior handling

p. Vilmos Kardos /H + Špeciálna výstava Klubu tibetských plemien (CAC)

PRIHLÁŠKA:
Prihlasovanie iba online cez www.dogshow.sk. Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu pôvodu psa. Iné doklady (puppy card, matriky a iné matričné doklady, nie fotky!!!) sú akceptované iba pre triedu mladšieho dorastu a dorastu. Storno prihlášky nie je možné!

VETERINÁRNE PODMIENKY:

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania v kruhoch). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku  35 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstavu budú prijaté psy a suky plemien uznaných FCI, zapísané v plemenných knihách kynologických organizácií, zastúpených v FCI. Výstavy sa môžu zúčastniť aj jedince FCI neuznaných plemien s platným zápisom v plemenných knihách členských krajín Medzinárodnej kynologickej federácie FCI. 

Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu.

Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho mena v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy. Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky.

Voľné pobiehanie psov na výstavisku je zakázané. Každý pes musí mať obojok a vodidlo. Hryzavé psy musia mať náhubok. Prísny zákaz predaja šteniat v priestoroch výstavy.

REKLAMA:

Vystavovateľom umožňujeme uverejniť reklamu, inzerát a propagáciu chovných staníc a krycích psov vo výstavnom katalógu. Poplatok je 12 EUR za celú stranu, 6 EUR za 1/2 strany. Text inzerátu pošlite do dňa uzávierky na adresu usporiadateľa výstavy. Použité materiály nevraciame.


TITULY:

 • OBLASTNÁ VÝSTAVA - Víťaz triedy, Oblastný víťaz, Víťaz OV Žilina 2019
 • ŠPECIÁLNA VÝSTAVA TIBETSKÝCH PLEMIEN  (pre plemená Lhasa apso, Shih-tzu, Tibetský španiel a Tibetský teriér) - CAJC, CAC, Víťaz špeciálnej výstavy, BOB
PROGRAM
7.30 - 9.15    Príjem psov
9.30
               Otvorenie výstavy
9.40 - 13.00
Posudzovanie v kruhoch
13.00
             Tombola
13.30            
Záverečné súťaže
14.30             Ukončenie výstavy

Zmena programu vyhradená! Zmena rozhodcov vyhradená.

Každé štartovné číslo psa bude zaradené do žrebovania tomboly o krásne ceny, ak máte záujem o viac tombolových lístkov, budú na predaj vo Výstavnej kancelárii za 1 €.

TRIEDY:
mladší dorast od kompletného očkovania do 6 mesiacov
• dorast 6-9 mesiacov
• mladých 9-18 mesiacov
• stredná 15-24 mesiacov
• otvorená od 15 mesiacov
• pracovná od 15 mesiacov
• šampiónov od 15 mesiacov
• veteránov od 8 rokov

SÚŤAŽE:

 • Dieťa a pes - súťaž pre deti od 3 do 9 rokov so psom, ktorý je prihlásený na výstavu
 • Junior Handling - vystavovateľ od 9 do 17 rokov so psom, ktorý je prihlásený na výstavu
 • Najkrajší pár psov - súťaž pre psa a suku rovnakého plemena vo vlastníctve jedného majiteľa
 • Najkrajšia chovateľská skupina - súťaž pre minimálne troch jedincov rovnakého plemena, farby a veľkosti, ktoré pochádzajú z jednej chovateľskej stanice od dvoch rôznych matiek alebo otcov
 • Najkrajší mladší dorast - do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ocenené známkou veľmi nádejný
 • Najkrajší dorast - do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ocenené známkou veľmi nádejný
 • Najkrajší mladý jedinec - do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ocenené známkou výborný 1, víťaz triedy
 • Najkrajší veterán - do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ocenené známkou výborný 1, víťaz triedy
 • Najkrajší dospelý pes - do súťaže nastupujú psy ocenené známkou výborný 1, víťaz triedy
 • Najkrajšia dospelá suka - do súťaže nastupujú suky ocenené známkou výborný 1, víťaz triedy
 • Víťaz OV Žilina 2019