Propozície

Prihlasovanie iba ON LINE na - DOGSHOW.SK

UZÁVIERKA : 30.8.2017

ROZHODCOVIA:

Linda Voláriková /SK

Jaroslav Matyáš /SK

Jan Ryk /PL

VETERINÁRNE PODMIENKY:

Pri prijímaní psa sa musí vystavovateľ preukázať veterinárnym osvedčením, že:

- pes bol zaočkovaný najmenej 3 týždne a najviac 1 rok pred konaním výstavy proti besnote, parvoviróze, psinke a infekčnej hepatitíde.

PROTESTY:

Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania v kruhoch). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku  35 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa.


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na výstavu budú prijaté psy a suky plemien uznaných FCI, zapísané v plemenných knihách kynologických organizácií, zastúpených v FCI. Výstavy sa môžu zúčastniť aj jedince FCI neuznaných plemien s platným zápisom v plemenných knihách členských krajín Medzinárodnej kynologickej federácie FCI. 

Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, propozície výstavy a slovenské veterinárne predpisy.


TITULY:
Titul OBLASTNÝ VÍŤAZ môžu získať psy a suky, ktorí obdržali v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov ocenenie Výborný 1.
V triede mladých, strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov sa zadáva titul Víťaz triedy.

SÚŤAŽE:

Junior Handling - nastupuje dieťa so psom posúdeným na tejto výstave
Najkrajší pár psov, Najkrajšia chovateľská skupina, Najkrajší mladší dorast, Najkrajší dorast, Najkrajší mladý jedinec, Najkrajší veterán, Najkrajší dospelý jedinec,
Víťaz OV Žilina 2017

PROGRAM
7.30 - 9.15    Príjem psov
9.30
               Otvorenie výstavy
9.40 - 13.00
Posudzovanie v kruhoch
13.00
             Tombola
13.30            
Záverečné súťaže
14.30
            Ukončenie výstavy

Zmena programu vyhradená! Zmena rozhodcov vyhradená.

Každé štartovné číslo psa bude zaradené do žrebovania tomboly o krásne ceny, ak máte záujem o viac tombolových lístkov, budú na predaj vo Výstavnej kancelárii za 1 €.

TRIEDY:
mladší dorast od kompletného očkovania do 6 mesiacov
• dorast 6-9 mesiacov
• mladých 9-18 mesiacov
• stredná 15-24 mesiacov
• otvorená od 15 mesiacov
• pracovná od 15 mesiacov
• šampiónov od 15 mesiacov
• veteránov od 8 rokov

PRIHLÁŠKA:

Prihlasovanie iba online cez www.dogshow.sk. Ku každej prihláške musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu pôvodu psa. Iné doklady (puppy card, matriky a iné matričné doklady, nie fotky!!!) sú akceptované iba pre triedu mladšieho dorastu a dorastu. Storno prihlášky nie je možné!